TBF80S

TBF80S : เป็นเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล สามารถพ่นสเปรย์ได้ระยะไกลถึง 80 เมตร สำหรับพื้นที่มีฝุ่นในวงกว้าง เช่นโรงสีข้าว โรงโม่หิน โรงงานกำจัดขยะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น

Application

Request for quotation