TBF40S : เป็นเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล สามารถพ่นสเปรย์ได้ระยะ 30 -40 เมตร รูปแบบเป็นลักษณะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ด้านล่าง ด้านบนจะเป็นปล่องพัดลม ติดหัวฉีดอยู่ด้านหน้า มีทั้งแบบรุ่นลดเสียง และรุ่นปกติ ใช้งานในการลดฝุ่น ลดควัน ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

Application

Request for quotation