TBF45S

TBF45S : Turbo Fan FOG Machine เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 45 เมตร ใช้เพื่อการลดฝุ่น ลดกลิ่น ลดฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นจากการก่อสร้าง

Application

Request for quotation