Banner-Turbo fan fog machine TBF 1900x1000

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล turbo fan fog machine : TBF ช่วยในการลดฝุ่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นPM ลดกลิ่น ลดฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นจากการก่อสร้าง มีระยะการสเปรย์ที่ไกลและกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ได้ดี

TBF35-ENG

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 35 เมตร

TBF40

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 40 เมตร (Double ring)

TBF50

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 50 เมตร

TBF45S

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 45 เมตร

TBF60S

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 60 เมตร

TBF80S

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 80 เมตร

TBF100S

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 100 เมตร

TBF mini

เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล
ระยะการสเปรย์อยู่ที่ 35 เมตร